0 ― 24

สวัสดีsaL watL deeM phrase[a polite greeting or farewell used when meeting or parting] hello; goodbye; good morning; good afternoon; good evening; good night; greetings
สวัสดีครับsaL watL deeM khrapH phrase[spoken politely by a male] hello; goodbye — "Hello, how are you?"
เอาaoM interjectionok; yes; proceed
ใช่chaiF noun, adverbyes; I agree; correct; right; indeed; that's so
ไม่maiF not; no
โปรดbpro:htL particle, formal[a formal word of request] "please"
สวยsuayR adjective[is] beautiful; pretty; lovely; gorgeous; attractive; nice-looking [usually referring to women but also possibly a view]
อ่อนaawnL adjective[of a girl] [is] beautiful; gorgeous
หญิงyingR nounwoman; women
เปรี้ยวbpriaaoF adjective, colloquial[complimentarily of a person's behavior, especially a young woman] reckless; modern; chic; stylish; forward; coquetteish
ข้าวkhaaoF nounrice
น้ำnaamH nounwater; fluid; liquid
ทึกtheukH loanword, Cambodianwater
คนไทยkhohnM thaiM nounThai person; Thai people
ไทยthaiM geographical, adjectiveThai; of or pertaining to Thailand
ฝรั่งfaL rangL adjective, loanword, Frenchforeign; non-Thai
นักท่องเที่ยวnakH thaawngF thiaaoF nouna tourist
ส่งsohngL to help
สงเคราะห์sohngR khrawH verb, formalto assist; help; aid
เครื่องชูรสkhreuuangF chuuM rohtH nounspice
โฮเต็ลho:hM dtenM noun, loanword, English[Thai transcription of the foreign loanword, "hotel"]
หนึ่งneungL noun, adjective, formalone; the number or quantity one
สองsaawngR adjectivetwo; the number or quantity two
สามsaamR adjectivethree; the number or quantity three
สี่seeL noun, adjectivefour; the number or quantity four